Donatieplan

Beschikbaar donatiebudget

Ieder jaar  wordt een substantieel bedrag beschikbaar gesteld voor aanvragen/initiatieven. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bepaald.

Toetsingscriteria

Indien een aanvraag  zich kwalificeert om in behandeling te worden genomen,  is het nog van belang vast te stellen of en zo ja in welke mate de aanvraag kan worden gehonoreerd. Hiervoor zijn onderstaande toetsingscriteria vastgesteld, voor beoordeling van een aanvraag/initiatief op het directe en indirecte effect voor de regio in termen van:

  • economische gevolgen (werkgelegenheid/koopkracht/bedrijfsactiviteiten);
  • leefbaarheidsaspecten (kwaliteit voorzieningenniveau);
  • welzijnsaspecten (cultuur, verenigingenbestand, e.d.);
  • anders, doch van uitzonderlijk belang voor het Bildt;
  • de omvang en samenstelling van de groep begunstigden.

In combinatie met de beleidsmatige uitgangspunten zijn deze vijf criteria het ‘filter’ om te komen tot een beslissing van wel of niet honoreren. Een positieve beoordeling zegt echter nog niets over de mate waarin een aanvraag gehonoreerd zou moeten worden. In verband daarmee is aan de kwalitatieve beoordeling nog een (op hoofdlijnen) kwantitatieve leidraad worden toegevoegd.

Om toekenningen te vereenvoudigen, stelt SBB een aantal toekenningsmomenten per kalenderjaar in. Per toekenningsronde wordt een deel van het totaal beschikbare donatiebudget, een subbudget dus, beschikbaar gesteld. De per toekenningsronde ontvangen aanvragen gaan dus als het ware met elkaar concurreren om het dan beschikbare budget. Aan het deelbudget is in principe een maximum verbonden.