Beleid

Stichting Bildtse Belangen ondersteunt voor diverse doelgroepen een breed scala aan initiatieven en activiteiten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn en sport. Onze steun gaat van het ondersteunen van het uitgeven van een boek over de Bildtse geschiedenis, de organisatie van een popfestival, de bouw van een sportcomplex tot een kunstproject. Allemaal projecten die passen binnen de richtlijnen van Stichting Bildtse Belangen. Voorwaarde voor steun aan een project is versterking van het Bildtse maatschappelijk leven en/of het behoud en verspreiding van de Bildtse cultuur. Een deel van de ondersteunde projecten is (aan)vraaggestuurd. Daarnaast gaat Bildtse Belangen actief op zoek naar projecten die invulling kunnen geven aan haar doelstellingen.

Stichting Bildtse Belangen is een stichting zonder winstoogmerk. De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor de subsidiëring van projecten en activiteiten. Om de bedragen zoveel als mogelijk constant te laten zijn en een min of meer continu karakter te geven, wordt een redelijke reserve opgebouwd.

Het bestuur van Bildtse Belangen streeft naar een zorgvuldige, objectieve en transparante behandeling van de ontvangen aanvragen.

Voor de beoordeling van de aanvragen zijn belangrijke criteria:

  • alleen aanvragen van stichtingen en verenigingen;
  • van belang voor bevolking in werkgebied van de voormalige  Bildtse Bank;
  • éénmalige projecten / activiteiten.

Uitgangspunten

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen  acht zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie in doen en laten van groot belang en staat voor op basis van concrete criteria afwegingen te kunnen maken over het wel of niet honoreren van aanvragen. Dit betekent dat er duidelijke uitgangspunten zijn voor het beoordelingsproces, maar ook eenduidige communicatie voor wat betreft de terugkoppeling van de aanvragen.

In de statutaire doelstelling van SBB wordt expliciet aangegeven dat de belangen van de gezamenlijke inwoners, in het gegeven werkgebied, moeten worden behartigd. Dit betekent dat initiatieven van één enkel persoon in principe niet zullen worden gehonoreerd, uitzonderingen met bijzondere waarde daargelaten. Ook betekent dit dat aanvragen, waarvan de werkingssfeer buiten het gegeven werkgebied ligt, in principe niet voor honorering in aanmerking komen.

SBB verleent geen bijdrage aan projecten, evenementen en andere initiatieven die in strijd zijn met wet- en regelgeving en/of met algemeen geldende normen en waarden. Slechts die aanvragen die voldoen aan de criteria van maatschappelijk verantwoord handelen, zullen in behandeling worden genomen.

Aanvragen die ten doel hebben reguliere budgettaire tekorten te dekken, in de plaats treden van een zich terugtrekkende overheid en/of onderdeel zijn van lopende of jaarlijks terugkerende uitgaven, zullen niet worden gehonoreerd. Initiatieven die daarentegen vernieuwing meebrengen of vernieuwend zijn en (in de meeste gevallen) een éénmalig karakter hebben en voldoen aan overige gestelde criteria, kunnen in behandeling worden genomen.

SBB kan alleen tot een financiële ondersteuning overgaan indien de bijdrage kan worden overgemaakt aan een privaat-rechtelijke rechtspersoon op wiens risico de activiteit of het evenement wordt georganiseerd. De tenaamstelling van de aanvrager dient gelijk te zijn aan de rekeninghouder waaraan een eventuele donatie aan wordt overgemaakt.