Aanvragen

Er kan ondersteuning van Stichting Bildtse Belangen worden aangevraagd door het invullen en verzenden van het aanvraagformulier.  Daarnaast is het toevoegen van aanvullende financiële informatie nodig. Uit het aanvraagformulier blijkt welke informatie dit betreft. Ook bestaat de mogelijkheid (indien u dit nodig acht) om een extra document met aanvullende informatie toe te voegen. 

Nadat de Stichting Bildtse Belangen uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u per e-mail een bevestiging van ontvangst en de datum waarop uw aanvraag wordt behandeld. Incomplete aanvragen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Indien u vragen heeft of twijfelt of een potentiële aanvraag past binnen de doelstellingen van Stichting Bildtse Belangen, kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingbildtsebelangen.nl. Om een aanvraag zorgvuldig te behandelen, is het nodig dat zij minimaal 2 weken voor de vergadering ontvangen is.

Stichting Bildtse Belangen kan alleen tot een financiële ondersteuning overgaan indien de bijdrage kan worden overgemaakt aan een privaat-rechtelijke rechtspersoon op wiens risico de activiteit of het evenement wordt georganiseerd. De tenaamstelling van de aanvrager dient gelijk te zijn aan de rekeninghouder waaraan een eventuele donatie aan wordt overgemaakt.

De vergaderdata waarop in 2019 aanvragen behandeld worden, zijn:

 7 februari

 9 mei

29 augustus

 31 oktober

Indien een aanvraag na een inleverdatum is ontvangen, wordt deze aanvraag behandeld in de volgende vergaderronde. Na de vergadering krijgt u binnen 2 weken bericht over de uitslag.

 

Als tegenprestatie wordt gevraagd:

  • onderbouwing gesubsidieerde kosten met facturen
  • vermelding/logo Stichting Bildtse Belangen als sponsor
  • 3 rechtenvrije hoge resolutie foto’s van het ondersteunde project of evenement
  • realisatie van het project op de aangegeven datum/in het aangegeven tijdvak 

NB. Stichting Bildtse Belangen kan alleen tot uitkering van toegezegde gelden overgaan, mits alle door haar verlangde gegevens en middelen zijn ontvangen. Mocht dit na twee maanden na realisatie van het project niet het geval zijn, dan houdt SBB zich het recht voor de toegezegde financiële steun te heroverwegen.

Stichting Bildtse Belangen heeft een SBBI-status.

Aanvraagformulier Stichting Bildtse Belangen